REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

Program afiliacyjny RINTCUP24 to rodzaj współpracy między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcą a osobą fizyczną. Jej przedmiotem jest świadczenie usług reklamowych przez afilianta, czyli podmiot posiadający lub zarządzający stronęinternetową, blogiem. Usługi te polegają na zamieszczaniu linku lub linków do sklepu internetowego PRINTCUP24, w zamian afiliant otrzymuje prowizję zgodnie z zapisami regulaminu.   
1. ZAKRES USŁUG
1.1. Afiliant będzie promował i kierowałpotencjalnych klientów do produktów i/lub usług (“Usługi”) Firmy za pomocą określonych adresów URL dostarczonych przez Firmę. 
1.2. Afiliant dołoży wszelkich starań, aby aktywnie i skutecznie reklamować, wprowadzać na rynek i promować Usługi tak szeroko i agresywnie, jak to tylko możliwe.
2. PROWIZIJE
2.1. Firma wypłaci Afilantu prowizję w oparciu o Dochód Netto wygenerowany od nowych klientów kierowanych przez wysiłki Afilanta. “Przychód netto” definiuje się jako: miesięczne opłaty uiszczane przez klientów poleconych przez Partnera, pomniejszone o wszelkie obciążenia zwrotne (zwroty kart kredytowych), kredyty przyznane klientom, opłaty manipulacyjne i podatek od sprzedaży.
2.2. Stawka prowizji wyniesie 20% Przychodu Netto. Prowizja nie będzie wypłacana od podatków od sprzedaży, transportu ani żadnych innych opłat związanych ze sprzedażą Usług.
2.3. Prowizja będzie wypłacana co miesiąc, w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca. Partner będzie otrzymywał miesięczny raport z wyszczególnieniem Przychodu Netto i wyliczeniem prowizji.
2.4. Metoda płatności: Wszystkie płatności sąprzetwarzane przez PayPal. 
2.5. Czas trwania plików cookie: 90 dni.
3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
3.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w Dniu wejścia w życie i obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem na adres mailowy sales@printcup24.com.
3.2. Po rozwiązaniu umowy Afilant będzie uprawniony do otrzymania niezapłaconych prowizji, jeśli takie istnieją, zarobionych przez Afilanta  w dniu lub przed datą rozwiązania umowy. 
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
4.1. Każda ze Stron zabezpieczy, będzie bronić i zwolnić drugą Stronę z odpowiedzialności, w tym koszty i honoraria adwokackie, z tytułu wszelkich roszczeń lub działań wniesionych przez osoby trzecie w związku z zaniedbaniem, rażącym niedbalstwem lub umyślnym wykroczeniem drugiej Strony. 
4.2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne wynikające z niniejszej Umowy lub z niązwiązane.
5. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
5.1. Afiliant musi przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, które mają do niego zastosowanie podczas przetwarzania danych użytkowników uzyskanych w związku z niniejszą Umową. 
5.2. Afilant nie może ujawniać ani zezwalać osobom trzecim na dostęp do jakichkolwiek danych użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.
6. POUFNOŚĆ
6.1. Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniaćani nie wykorzystywać informacji zastrzeżonych drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejszy punkt pozostaje w mocy nawet po rozwiązaniu Umowy.
7. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
7.1. Niniejsza Umowa podlega prawu Polski i będzie interpretowana zgodnie z nim. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Polski.
8. CAŁOŚĆ UMOWY
8.1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do niniejszej transakcji i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia i umowy, zarówno ustne, jak i pisemne między Stronami niniejszej Umowy lub ich przedstawicielami.